ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด (ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 2527-2532
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองไผ่ 2533 – 2535
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองไผ่ 2536 – 2539
ปริญญาตรี (ทุนโครงการ สสวท รุ่น 5) สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ 2540 – 2543 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ 2544 ป.บัณฑิต
ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2556 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2560 วท.ม. วิทศาสตร์ศึกษา